HCL nr. 099 din 22.04.2021

  0
  430

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 99 din 22.04.2021

  privind actualizarea anexei la H.C.L. nr. 18/28.01.2021 privind utilizarea excedentului bugetului local al anului 2020

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând referatul de aprobare nr. 29083 din 15.04.2021 iniţiat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum și raportul de specialitate nr. 29084 din 15.04.2021 întocmit de către Direcţia Economică;

  Văzând avizul de legalitate nr. 29561 din 16.04.2021 al Secretarului general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 43 din 19.04.2021 al Comisiei pentru buget finanțe, precum şi avizul favorabil nr. 108 din 19.04.2021 al Comisiei juridice;

  Având în vedere prevederile art. 58, alin. (1), lit. ,,a’’ din Legea nr. 276/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

  În temeiul art. 129, alin. (2), lit. „b” și alin. (4), lit. „a”, al art. 139, al art. 140, alin. 1, precum şi al art. 196, alin. l, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă actualizarea anexei la H.C.L. nr. 18/28.01.2021 privind utilizarea excedentului bugetului local al anului 2020 în sumă de 9.898,61 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2021, conform anexei la prezenta hotărâre.

  Art. 2 Direcția economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  George-Dragoș BARCĂ

  Contrasemnează,
  Secretarul general al Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU