HCL nr. 09 din 31.01.2018

0
HCL nr. 09 din 31.01.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 9 din 31.01.2018

privind mandatarea reprezentării Municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 1092 din 17.01.2018 iniţiată de către domnul Leonard Achiriloaei – consilier local, precum şi raportul de specialitate nr. 1093 din 17.01.2018 întocmit de Biroul Control, Strategii și Marketing Instituțional;
Văzând avizul favorabil nr. 3 din 31.01.2018 al Comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism, avizul favorabil nr. 9 din 31.01.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 1924 din 31.01.2018 dat de Secretarul Municipiului Roman;
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 159 din 21.11.2014 privind aprobarea aderării Municipiului Roman la Convenția Primarilor și ale H.C.L. nr. 114 din 13.05.2016 privind aprobarea Planului de Acțiune pentru Energia Durabilă al Municipiului Roman;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. e) și alin. (7), lit. a) și c), ale art. 62, alin. (1), precum şi ale art. 63, alin. (1) din Legea 215/2001R privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 45 şi al art. 115, alin. (1), lit. b) din acelaşi act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă participarea Municipiului Roman la cea de-a zecea ceremonie a Convenției Primarilor, care va avea loc la Bruxelles – Belgia, în perioada 21- 22 februarie 2018.
Art. 2. Se mandatează dl. Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman, legitimat cu CI seria xx nr. xxxxxx să reprezinte Municipiul Roman la cea de-a zecea ceremonie a Convenției Primarilor, care va avea loc la Bruxelles – Belgia, în perioada 21- 22 februarie 2018.
Art. 3. Persoana nominalizată la articolul 2 va semna valabil, în numele Municipiului Roman, orice act sau document va fi necesar în îndeplinirea mandatului de reprezentare și va prezenta ulterior un raport de activitate.
Art. 4. Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Radu Cătălin CURPĂN

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU