HCL nr. 099 din 28.04.2022

0
HCL nr. 099 din 28.04.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Nr. 99 din 28.04.2022
privind modificarea unor comisii numite prin H.C.L. nr. 144 din 30.07.2020 cu modificările și completările ulterioare privind aprobarea regulamentelor de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru închirierea si
concesionarea imobilelor (terenuri, clădiri) aflate în proprietatea publică și privată a municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;

Examinând proiectul de hotărâre nr. 27287 din 14.04.2022 și referatul de aprobare nr. 27285 din 14.04.2021 înaintate de către Primar – dnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 27643 din 15.04.2022 al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea  Teritoriului;

Văzând avizul de legalitate nr. 28833 din 20.04.2022 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 29 din 26.04.2022 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, precum şi avizul favorabil nr. 110 din 26.04.2022 al Comisiei juridice;

Luând în considerare prevederile art. 302-328, ale art. 108, alin. (1), lit. „b” și „c”, ale 129, alin. (1), lit. „c” și alin. 6, lit. „a” și ale art. 338 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 139, alin. 1, ale art. 140, alin. 1, precum și ale art. 196, alin. 1, lit. ”a” din O.U.G. nr. 57 din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. (1) Se modifică Comisia de evaluare a ofertelor depuse pentru închirierea imobilelor aflate în proprietatea publică/privată a Municipiului Roman și administrarea directă a Consiliului Local Roman numită prin art. 2 alin. (1) din H.C.L. 144 din 30.07.2020, modificată prin H.C.L. 150 din 30.06.2021, în sensul că în locul doamnei Maia Antonie se desemneaza doamna Dănilă Andreea Cătălina, care va îndeplini functia de secretar, ceilalti membri rămân neschimbați având urmatoarea componență:

 1. Președinte: Samson Radu-Constantin – consilier local;
 2. Secretar: Dănilă Andreea Cătălina – reprezentant locator;
 3. Membru: Irimia Simona Elena – reprezentant locator;
 4. Membru: Paulina Coroban – reprezentant locator
 5. Membru: Andrieș Bogdan-Costinel – consilier local;
 6. Membru: Curpăn Radu Cătălin – consilier local;
 7. Membru: reprezentant al Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

(2) Se modifică membrii supleanți din Comisia de evaluare a ofertelor depuse pentru închirierea imobilelor aflate în proprietatea publică/privată a Municipiului Roman administrarea directă a Consiliului Local Roman art. 2 alin. (2) din H.C.L. 144 din 30.07.2020, modificată prin H.C.L. 150 din 30.06.2021, în sensul că în locul doamnei Ruginosu Doinița se desemnează doamna Antonie Maia, care va îndeplini funcția de secretar, ceilalti membri rămân neschimbați având urmatoarea componență:

 1. Președinte: Corbu Ionut – consilier local;
 2. Secretar: Antonie Maia – reprezentant locator;
 3. Membru: Raluca Ciomîrtan – reprezentant locator;
 4. Membru: Ciprian-Dorin Alexandru – reprezentant locator
 5. Membru: Gârbea Ștefan Ionuț – consilier local;
 6. Membru: Ciocoiu Ionuț Liviu – consilier local;
 7. Membru: reprezentant al Agenției Naționale de Administrare Fiscală.”

(3) Se modifică Comisia de evaluare a ofertelor depuse pentru concesionarea imobilelor aflate în proprietatea publică/privată a Municipiului Roman administrarea directă a Consiliului Local Roman numită prin art. 4 alin. (1) din H.C.L. 144 din 30.07.2020, modificată prin H.C.L. 150 din 30.06.2021, în sensul că în locul doamnei Antonie Maia se desemnează doamna Dănilă Andreea Cătălina, care va îndeplini funcția de secretar, ceilalți membri rămân neschimbați având urmatoarea componență:

 1. Președinte: Samson Radu-Constantin – consilier local;
 2. Secretar: Dănilă Andreea Cătălina – reprezentant locator;
 3. Membru: Raluca Ciomîrtan – reprezentant locator;
 4. Membru: Paulina Coroban – reprezentant locator;
 5. Membru: Iorga Ioana Roxana – consilier local;
 6. Membru: Bălan George-Alexandru – consilier local;
 7. Membru: reprezentant al Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

(4) Se modifică membrii supleanți din Comisia de evaluare a ofertelor depuse pentru concesionarea imobilelor aflate în proprietatea publică/privată a Municipiului Roman administrarea directă a Consiliului Local Roman numită prin art. 4 alin. (2) din H.C.L. 144 din 30.07.2020, modificată prin H.C.L. 150 din 30.06.2021, în sensul că în locul doamnei Ruginosu Doinița se desemnează doamna Condurescu Liliana Maura, care va îndeplini funcția de secretar, ceilalti membri rămân neschimbați având urmatoarea componență:

 1. Președinte: Corbu Ionut – consilier local;
 2. Secretar: Condurescu Liliana Maura – reprezentant locator;
 3. Membru: Irimia Simona Elena – reprezentant locator;
 4. Membru: Ciprian-Dorin Alexandru – reprezentant locator;
 5. Membru: Chelmuș Elena – consilier local;
 6. Membru: Havrici Tomșa Iulia – consilier local;
 7. Membru: reprezentant al Agenției Naționale de Administrare Fiscală.”

Art. 2. Persoanele anterior menționate vor duce la îndeplinire prezenta hotarâre.

Art. 3. Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Ștefan-Ionuț GÂRBEA

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 19
Nr. total al aleșilor locali prezenți 19 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0