HCL nr. 100 din 28.04.2022

0
HCL nr. 100 din 28.04.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Nr. 100 din 28.04.2022
privind aprobarea vânzării unei locuințe A.N.L.
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 26964 din 13.04.2022 înaintat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate comun nr. 27235 din 14.04.2022 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică și Direcția Economică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 28833 din 20.04.2022 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman, precum şi avizul favorabil nr. 59 din 26.04.2022 al Comisiei pentru buget-finanțe, avizul favorabil nr. 112 din 26.04.2022 al Comisiei juridice;

Având în vedere cererea nr. 273 din 20.01.2022 depusă de domnul Corcodel Victor Constantin, precum și procesul verbal nr. 26966/13.04.2022 încheiat de Comisia de vânzare a locuințelor A.N.L.;

Luând în considerare prevederile art. 10 și următoarele din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, precum și ale art. 19^2, din H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. „c” și alin. 6, lit. „b”, ale art. 139, alin. 1, ale art. 140, alin. 1, precum și ale ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2009 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă Raportul de evaluare al imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, Aleea Vasile Lupu , bl 2, sc. A, ap. 11, jud. Neamț, întocmit de doamna Ruginosu Doinița, expert evaluator ANEVAR, prin care s-a stabilit valoarea de vânzare a imobilului la suma de 70.473 lei, care include T.V.A.-ul prevăzut de lege.

Art. 2. Se aprobă vânzarea, către domnul Corcodel Victor Constantin, posesor a xx seria xx nr. xxxxxxxx, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 11/01.01.2019, a imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, Aleea Vasile Lupu , bl. 2, sc. A, ap. 11, jud. Neamț, compus din 2 camere și dependințe, suprafață utilă de 51,39 mp, suprafață construită de 66,58 mp, teren în folosință CPT 22.10, înscris în CF a UAT Roman nr. 53460-C1-U2.

Art. 3. Vânzarea locuinței identificată la art. 1 și art. 2 din prezenta hotărâre, se va face cu plata în rate, cu achitarea unui avans de 17.618,25 lei, reprezentând 25% din valoarea de vânzare a imobilului și a unui comision de 704,73 lei reprezentând 1% din valoarea de vânzare, care se vor achita la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare.
Diferența de valoare rămasă de achitat, la care se adaugă dobânda aferentă, se va plăti în rate lunare egale, pe o perioadă de 10 ani, conform planului de rambursare – anexa 1 la prezenta hotărâre.
Planul de rambursare se va actualiza la data la care se va încheia actul în forma autentică.

Art. 4. Se acordă mandat Primarului municipiului Roman, prin serviciile de specialitate, să îndeplinească toate formalitățile necesare vânzării imobilului menționat la art. 2 și să semneze la notar contractul de vânzare-cumpărare cu privire la acest imobil.

Art. 5. Directia Juridica și Administrație Publică și Direcția Economică, vor duce la indeplinire prezenta hotarare.

Art. 6. Hotărârea se va comunica potrivit legii prin grija secretarului general al municipiului persoanelor şi autorităţilor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Ștefan-Ionuț GÂRBEA

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi ”pentru” 19
Nr. total al aleșilor locali prezenți 19 Voturi ”împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 0 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0