HCL nr. 098 din 28.04.2022

0
HCL nr. 098 din 28.04.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Nr. 98 din 28.04.2022
privind aprobare documentație de atribuire terenuri înconcesiune prin licitație publică
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând proiectul de hotărâre nr. 27088 din 13.04.2022 și referatul de aprobare nr. 26860 din 13.04.2021 înaintate de către Primar – dnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 27280 din 14.04.2022 al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizul de legalitate nr. 28833 din 20.04.2022 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 28 din 26.04.2022 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, precum şi avizul favorabil nr. 109 din 26.04.2022 al Comisiei juridice;

Luând în considerare Hotărârile Consiliului Local nr. 267 din 25.11.2021, nr. 266 din 25.11.2021, nr. 202 din 30.09.2021 și nr. 152 din 30.06.2021;

Având în vedere prevederile art. 2, alin. 2 şi ale art. 13 şi 15 din Legea nr. 50/1991R modificată şi completată, ale art. 39, art. 48, alin. 3, art. 56, alin. 1 şi anexei 1 la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

În temeiul dispozițiilor art. 302-331, art. 108, alin. 1, lit. „b” și „c”, art. 129, alin. 2, lit. “c” și alin. 6, lit. „a” şi „b”, ale art. 139, alin. 3, ale art. 140, alin. 1, ale art. art. 362, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

H O T Ă R Ă Ş T E 

Art. 1. Aprobă Documentația de atribuire a contractului de concesiune prin licitatie publică, pentru terenul intravilan UAT Roman, conform anexelor nr. 1 si 1.2 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului va duce la îndeplinire prezenta hotărâre, împreună cu comisia de evaluare, în conformitate cu Regulamentul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru concesionarea imobilelor (terenuri, clădiri) aflate în proprietatea publică și privată a Municipiului Roman.

Art. 3. Dreptul de concesiune se înscrie în Cartea Funciară de către concesionari.

Art. 4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri H.C.L. nr. 152 din 30.06.2021, H.C.L. nr. 251 din 25.11.2021, HCL nr. 252 din 25.11.2021, H.C.L. nr. 253 din 25.11.2021, H.C.L. nr. 254 din 25.11.2021, H.C.L. nr. 255 din 25.11.2021, H.C.L. nr. 256 din 25.11.2021, H.C.L. nr. 257 din 25.11.2021, H.C.L. nr. 258 din 25.11.2021, H.C.L. nr. 259 din 25.11.2021, H.C.L. nr. 260 din 25.11.2021, H.C.L. nr. 261 din 25.11.2021, H.C.L. nr. 262 din 25.11.2021, articolul 3 din H.C.L. nr. 266 din 25.11.2021 și articolul 3 din H.C.L. nr. 267 din 25.11.2021 precum și orice alte dispoziții contrare, se abrogă.

Art. 5. Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Ștefan-Ionuț GÂRBEA

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 14
Nr. total al aleșilor locali prezenți 19 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 5
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0