HCL nr. 096 din 18.04.2019

0
HCL nr. 096 din 18.04.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 96 din 18.04.2019

privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinand expunerea de motive nr. 7469 din 11.04.2019 iniţiată de către Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 7470 din 11.04.2019 întocmit de Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT;

Văzând avizul favorabil nr. 37 din 18.04.2019 al Comisiei de buget finanţe, avizul favorabil nr. 13 din 18.04.2019 al Comisiei de cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. 96 din 18.04.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 7935 din 18.04.2019 dat de Secretarul municipiului Roman.

Având în vedere prevederile art. 124 din Legea 215/2001 – Legea administraţiei publice locale, precum și dispozițiile art. 874 din Noul Cod Civil;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. „b”, „d”, alin. 4, lit. „a”, alin. 6, lit. „a”, pct. 4, precum şi art. 45 şi 115, alin. 1, lit. “b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 145.000 lei pentru organizarea și desfășurarea în bune condiții a manifestărilor cultural-artistice, educative, sportive și științifice organizate cu prilejul celei de a zecea ediții a „Zilelor municipiului Roman” 2019.

Art. 2 Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 35.000 lei pentru organizarea și desfășurarea în bune condiții a manifestărilor cultural-artistice și achiziționarea pachetelor-cadou pentru copiii din învățământul preșcolar și primar romașcan, cu ocazia „Zilei Internaționale a copilului” 2019.

Art. 3 Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 1.500 lei Clubului Copiilor Roman pentru organizarea și desfășurarea în bune condiții a Festivalului-concurs Național de muzică ușoară „Muzica e viața mea”, la Roman, în data de 18 mai 2019, conform Acordului de asociere din anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 8.330 lei Asociației Culturale „Dance Art Valian” Roman pentru transportul pe teritoriul României (de la Roman la punctul de trecere al frontierei de stat și retur) a lotului de dans reprezentativ care va participa la Campionatul Mondial de dans din Croația „Dance Star World”, în perioada 21-27 mai 2019, conform Acordului de asociere din anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 16.500 lei pentru organizarea și desfășurarea în bune condiții a Forumului de arhitectură şi urbanism – MOLDOVA REPER 2030, la Roman, în data 6 iunie 2019, conform Acordului de asociere aprobat prin H.C.L. nr. 86 din data de 18.04.2019.

Art. 6 Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 1.000 lei Colegiului Tehnic „Petru Poni” Roman pentru organizarea în bune condiții a Concursului Regional de Creație Lirică „Dor de poezie”, ediția a XVII-a, la Roman, conform Acordului de asociere din anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7 Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 1.500 lei/lună reprezentând contravaloarea unei părți din cheltuielile cu naveta medicilor angajați la Spitalul Municipal de Urgență Roman, pentru perioada 1 mai 2019 – 31 decembrie 2019.

Art. 8 Direcţia Economică va proceda la modificarea bugetului cu sumele aprobate.

Art. 9 Direcţia Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 10 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ioana Roxana IORGA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU