HCL nr. 097 din 18.04.2019

  0
  715

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 97 din 18.04.2019

  privind neexercitarea dreptului de preemţiune privind cumpărarea unui imobil

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinand expunerea de motive nr. 7508 din 11.04.2019 întocmită şi înaintată de către Primarul Municipiului Roman Lucian-Ovidiu Micu;

  Examinand raportul de specialitate comun nr. 7509/11.04.2019 al Direcţiei Urbanism şi Amenajarea Teritoriului și al Direcței Juridice și Administrație Publică;

  Având în vedere adresa nr. 7481/11.04/.2019, prin care Biroul Individual Notarial Barticel Ioana ne-a comunicat intenția de vânzare a imobilului situat în municipiul Roman, str. Ștefan cel Mare, nr. 253, proprietatea dlui Pop Horia Ovidiu, în baza certificatului de moștenitor nr. 247/08.11.2005;

  Văzând avizul favorabil nr. 37 din 18.04.2019 al Comisiei Urbanism şi Administrarea Teritoriului şi nr. 97 din 18.04.2019 al Comisiei Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 7935 din 18.04.2019 dat de către Secretarul Municipiului Roman;

  Având în vedere prevederile Legii 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, precum şi cele ale art. 36, alin. (2) din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

  În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) şi art. 115, alin. (1), lit. b) din același act normativ;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă neexercitarea dreptului de preemţiune al Municipiului Roman privind cumpărarea imobilului situat în Roman, str. Stefan cel Mare, nr. 253, judeţul Neamţ;

  Art. 2 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Ioana Roxana IORGA

  Contrasemnează,
  Secretarul Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU