HCL nr. 095 din 18.04.2019

0
HCL nr. 095 din 18.04.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 95 din 18.04.2019

privind utilizarea excedentului bugetului local pe anul 2018 în bugetul local pe anul 2019

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinand expunerea de motive nr. 7511 din 11.04.2019 iniţiată de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman şi întocmită de către Direcţia Economică;

Văzând avizul favorabil nr. 36 din 18.04.2019 al Comisiei pentru buget- finanţe, avizul favorabil nr. 95 din 18.04.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 7935 din 18.04.2019 al Secretarului Municipiului Roman;

Având în vedere prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale .

În conformitate cu prevederile art. 36 , alin. (2), lit b), alin. (4), lit. (a) din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

În temeiul art. 45 şi ale art. 115, alin. (l), lit. (b) din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă utilizarea excedentului bugetului local pe anul 2018 în sumă de 361,10 mii lei pentru finanțarea unor cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare conform anexei nr. 1 – parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 2 Direcția Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;

Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija secretarului municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ioana Roxana IORGA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU