HCL nr. 094 din 18.04.2019

0
HCL nr. 094 din 18.04.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 94 din 18.04.2019

privind aprobarea Regulamentului de organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor publice pentru închirierea spațiilor cu altă destinație aflate în administrarea Direcţiei Municipal Locato

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinand expunerea de motive nr. 7497 din 11.04.2019 înaintată de către Primarul Municipiului Roman – Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 7498 din 11.04.2019 al Direcţiei Juridice și Administrație Publică;

Văzând avizul favorabil nr. 36 din 18.04.2019 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 94 din 18.04.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 7935 din 18.04.2019 al Secretarului Municipiului Roman;

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietatea publică;

În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. (2), lit. c) și alin. (5), lit. b), ale art. 45, precum şi ale art. 115 alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor publice pentru închirierea spațiilor cu altă destinație aflate în administrarea Direcţiei Municipal Locato, inclusiv anexele nr. 1 – 5 la Regulament, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre;

Art. 2 Se aprobă Caietul de sarcini-cadru pentru licitaţia publică deschisă privind închirierea bunurilor proprietate publică aflate în administrarea Municipal Locato, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre;

Art. 3 Direcţia Municipal Locato va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;

Art. 4 Secretarul Municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre, potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ioana Roxana IORGA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU