HCL nr. 093 din 28.04.2022

0
HCL nr. 093 din 28.04.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Nr. 93 din 28.04.2022
privind aprobarea Strategiei de contractare a serviciului de transport public local de persoane

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;

Examinând proiectul de hotărâre nr. 27347 din 14.04.2022 și referatul de aprobare nr. 27354 din 14.04.2022 înaintate de către Primarul Municipiului Roman – domnul Leonard Achiriloaei, precum și raportul de specialitate nr. 27594 din 15.04.2022 întocmit de către Serviciul Autorizări, Comercial, Transport;

Văzând avizul de legalitate nr. 28833 din 20.04.2022 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 21 din 26.04.2022 al Comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism, precum și avizul favorabil 104 din 26.04.2022 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile art. 17, alin. (1), lit. l), art. 23, alin. (2) din Legea nr. 92/2007 – Legea serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale, Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului nr. 131/1401/2019 privind documentele standard şi contractul-cadru care vor fi utilizate în cadrul procedurilor de delegare a gestiunii serviciului public de transport de persoane în unităţile administrativ-teritoriale, realizat cu autobuze, troleibuze şi/sau tramvaie*);

În conformitate cu art. 129, alin. (2), litera „d” și alin. (7), litera „s” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 139, alin. 1, al art. 140, alin. 1, precum și al art. 196, alin. (1), lit. „a” din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă STRATEGIA DE CONTRACTARE, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Roman va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, prin Serviciul autorizări comercial, transport și Serviciul achiziții publice.

Art. 3. Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităților și persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Ștefan-Ionuț GÂRBEA

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 13
Nr. total al aleșilor locali prezenți 19 Voturi „împotrivă” 3
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 3
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0