HCL nr. 093 din 18.04.2019

0
HCL nr. 093 din 18.04.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 93 din 18.04.2019

privind acordarea unor titluri de „Cetăţean de Onoare” al municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinand expunerea de motive nr. 7441 din 11.04.2019 iniţiată de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 7443 din 11.04.2019 întocmit de către Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT;

Văzând avizul favorabil nr. 12 din 18.04.2019 al Comisiei de cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. 93 din 18.04.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 7935 din 18.04.2019 dat de Secretarul municipiului Roman.

Având în vedere prevederile art. 1–8, cap. XII din anexa la H.C.L. nr. 265 din 22.12.2016 privind modificarea și completarea anexei la H.C.L. nr. 134/2009 privind aprobarea Statutului Municipiului Roman;

În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 8, ale art. 45, precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se acordă, post-mortem, titlul de „Cetăţean de Onoare” al municipiului Roman, personalității romașcane Constantin N. Vasiliu Bolnavu.

Art. 2 Se acordă, post-mortem, titlul de „Cetăţean de Onoare” al municipiului Roman, personalității romașcane Mauriciu Riegler

Art. 3 Se acordă, post-mortem, titlul de „Cetăţean de Onoare” al municipiului Roman, personalității romașcane Minodora Ursachi.

Art. 4 Primarul municipiului Roman va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ioana Roxana IORGA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU