HCL nr. 092 din 22.04.2021

0
HCL nr. 092 din 22.04.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 92 din 22.04.2021

privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a terenurilor proprietate publică a Municipiului Roman, cu drept de administrare de către Direcţia Administrare Pieţe

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 28595 din 13.04.2021 înaintat de către dnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 28745 din 14.04.2021 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul de legalitate nr. 29561 din 16.04.2021 al Secretarului general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 34 din 19.04.2021 al Comisiei pentru urbanism si amenajarea teritoriului, avizul favorabil nr. 101 din 19.04.2021 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 207/2015privind Codul de procedură fiscală;

Luând în considerare prevederile art. 333-344, ale art. 108, alin. 1, lit. „c”, art. 129, alin. (2), lit. „c” și alin. 6, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi prevederile H.C.L. nr. 144 din 30.07.2020;

În temeiul art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum și ale art. 196, alin. 1, lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă închirierea, prin licitaţie publică, pe o perioadă de cinci ani, cu posibilitatea de prelungire a contractelor pe o perioadă de cinci ani, a terenurilor prevăzute la anexa nr.1 și în Planul de situație – anexele 1.1., 1.2., la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Documentația de atribuire pentru închirierea terenurilor menționate la art. 1, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre, și se împuternicește directorul Direcției Administrare Piețe, prin serviciile specializate, să organizeze procedura de licitație și să semneze contractele de închiriere.

Art. 3 Se aprobă prelungirea actualelor contracte de închiriere până la finalizarea procedurii de licitație și încheierea contractelor atribuite.

Art. 4 Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităților și persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

George-Dragoș BARCĂ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU