HCL nr. 092 din 18.04.2019

0
HCL nr. 092 din 18.04.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 92 din 18.04.2019

privind instituirea dreptului de uz şi servitute în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. asupra unor terenuri proprietate publică a Municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinand expunerea de motive nr. 7159 din 08.04.2019 înaintată de către Primarul Municipiului Roman – dnul Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 7161 din 08.04.2019 întocmit de către Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizul favorabil nr. 35 din 18.04.2019 al Comisiei pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, avizul favorabil nr. 92 din 18.04.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 7935 din 18.04.2019 dat de către Secretarul Municipiului Roman;

În conformitate cu prevederile art. 14 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, precum şi cele ale art. 12 şi 14 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale – Legea nr. 123/2012;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. 2, lit. ,,c” şi alin. 5, lit. ,,a”, ale art. 45, alin. 3, ale art. 124, precum ale art. 115, alin. 1, lit. ,,b” din Legea nr. 215/2001R a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se instituie dreptul de uz cu titlul gratuit, pe toată durata de existenţă a capacităţii energetice, în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A., asupra unor terenuri în suprafaţă totală de 87 mp, proprietate publică a Municipiului Roman, având datele de identificare în anexa la prezenta hotărâre, pentru înlocuirea unor posturi de transformare subterane cu posturi de transformare în anvelopă de beton, necesare realizării obiectivului „Înlocuire Post de Transformare Subteran cu Post de Transformare în Anvelopă de Beton, municipiul Roman.”.

Art. 2 Se instituie dreptul de servitute cu titlu gratuit în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. asupra unor terenuri în suprafaţă totală de 329,00 mp având datele de identificare în anexa la prezenta hotărâre, pe durata executării lucrărilor aferente obiectivului de investiţii „Înlocuire Post de Transformare Subteran cu Post de Transformare în Anvelopă de Beton, municipiul Roman”.

Art. 3 Primarul Municipiului Roman, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire, prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarul municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ioana Roxana IORGA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU