HCL nr. 091 din 22.04.2021

0
HCL nr. 091 din 22.04.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 91 din 22.04.2021

privind încheierea unui contract de comodat

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr 28681 din 14.04.2021 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – dl. Leonard Achiriloaei, precum și raportul de specialitate nr. 29066 din 15.04.2021 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică – Birou evidență patrimoniu, asociații de proprietari;

Având în vedere adresa cu nr. 1337/02.04.2021 a Clubului Sportiv Municipal Roman, înregistrată la Municipiul Roman cu nr. 26069/05.04.2021, prin care se solicită încheierea unui contract de comodat.

Văzând avizul de legalitate nr. 29561 din 16.04.2021 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 33 din 19.04.2021 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 100 din 19.04.2021 al Comisiei juridice;

În temeiul dispoziţiilor art. 129, lit. „c”, alin. 6, ale art. 139, alin. 3, lit. „g”, art. 140, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. ”a” din O.U.G. nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrative;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă încheierea unui contract de comodat între MUNICIPIUL ROMAN și CLUB SPORTIV MUNICIPAL ROMAN, instituţie publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Roman, cu destinația de sediu administrativ, pe durata funcționării Clubul Sportiv Municipal Roman, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, privind spațiul compus din patru birouri, două grupuri sanitare și un hol, situat la etajul imobilului din str. Ștefan cel Mare nr. 246.

Art. 2 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Roman prin serviciile specializate, să semneze contractul prevazut la art. 1;

Art. 3 Clubul Sportiv Municipal Roman și Biroul Evidență Patrimoniu și Asociații de Proprietari vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre;

Art. 4 Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

George-Dragoș BARCĂ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU