HCL nr. 091 din 18.04.2019

0
HCL nr. 091 din 18.04.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 91 din 18.04.2019

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 18/14.02.2008 privind aprobarea Normelor locale în domeniul serviciilor de transport public local

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinand expunerea de motive nr. 7407 din 11.04.2019 întocmită şi înaintată de către primarul municipiului Roman – Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 7408 din 11.04.2019 întocmit şi înaintat de către Autoritatea de autorizare;

Având în vedere cererea nr. 2924/10.04.2019 înregistrată la Municipiul Roman cu numărul 7401/10.04.2019 formulată de S.C. Pristyl S.R.L. Roman prin care a solicitat modificarea traseelor existente;

Văzând avizul favorabil nr. 28 din 18.04.2019 al Comisiei pentru administaţie publică locală şi sport, avizul favorabil nr. 91 din 18.04.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 7935 din 18.04.2019 dat de către secretarul municipiului Roman;

Având în vedere prevederile art. 16, alin. (1), art. 17, alin. (1), lit. c), art. 18, alin. (1), lit. d), art. 28, alin. (2) din Legea nr. 92/2007R privind transportul public local, ale art. 5, alin. (3) din O.U.G. nr. 195/2002R privind circulaţia pe drumurile publice, precum şi ale art. 36, alin. (2), lit. “d” şi alin. (6), lit. “a”, pct. 14 din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

În În temeiul art. 45, pct. 1, precum şi ale art. 115, alin. (1), lit. „b” din acelaşi act normativ:

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se completează Anexa 1B la H.C.L. nr. 18/2008, așa cum a fost modificată prin H.C.L. nr. 234/2018, cu următoarea mențiune:
“Pentru traseele 2, 3 și 5 pe sectorul Centrul Comercial Value – Alee Centrul Value-Ștefan cel Mare – Socar – Ștefan cel Mare – C.T. Miron Costin Corp A – Ștefan cel Mare – Marsat – Ștefan cel Mare – Fostul Liceu nr. 1
Ștefan cel Mare – Mariko Inn – Ștefan cel Mare – Centrul Comercial Dedeman, se va circula în intervalul orar 530- 800 și 1500-1600”.

Art. 2 Se completează Anexa 1B la H.C.L. 18/2008, modificată prin H.C.L. 234/2018 cu un nou traseu conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 3 Autoritatea de autorizare din cadrul Municipiului Roman va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ioana Roxana IORGA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU