HCL nr. 090 din 22.04.2021

0
HCL nr. 090 din 22.04.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 90 din 22.04.2021

privind punerea la dispozitia proiectului „ Watman II – Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor – etapa II” dezvoltat de către Administrația Națională „Apele Romane” a terenului pentru constructia/extinderea/reabilitarea noilor investitii aferente acestuia

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 29.138 din 15.04.2021 înaintat de către domnul Leonard Achiriloaei primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 29.164 din 15.04.2021 al Direcției Juridice și Administrație Publică;

Având în vedere adresa nr. 29122/15.04.2021 transmisă de consultantul proiectului ”Europeanfunds Invests S.R.L.”;

Văzând avizul de legalitate nr. 29561 din 16.04.2021 al Secretarului General al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 32 din 19.04.2021 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 99 din 19.04.2021 al Comisiei juridice;

În conformitate cu prevederile :

  • art. 108, ale art. 129, alin. 2, lit. „c”, ale art. 286, ale art. 287, lit. „b”, ale art. 297, alin. 1 din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ ;
  • art. 29, alin. 1 din Legea nr. 107/1996 – Legea apelor, actualizată;
  • art. 867-870 din Codul Civil ce reglementează ca normă generală exercitarea dreptului de administrare asupra proprietăţii publice a autorităţilor administraţiei publice locale

În temeiul art. 139, alin. 3, lit. „g”, al art. 140, precum şi al art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă punerea la dispozitia Administrației Naționale ”Apele Române”, în administrare GRATUITĂ, pe durată de 20 de ani, a terenului pentru construcția obiectului de investiţii ”sistem de alarmare – sirenă S Sir 066”, în cadrul proiectului „Watman II -Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor – etapa II”, teren în suprafață de 49 mp, din totalul suprafeței de 10860 mp, situat în strada Tinosului, f.nr., înscris în Cartea Funciară nr. 55676 Roman, identificat conform planului de situaţie anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Obiectul de investiţii ”sistem de alarmare sirenă S Sir 066”, aferent proiectului ”Watman II-Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor–etapa II ” dezvoltat de către Administrația Națională „Apele Romane”, se va construi pe terenul menționat la art. 1, care se află în domeniul privat al municipiului Roman, teren disponibil exclusiv pentru realizarea obiectivului propus în proiect.

Art. 3 Cu punerea în aplicare și aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Roman prin Direcția Juridică și Administrație Publică şi Direcţia Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului.

Art. 4(1) De la data prezentei se revocă H.C.L. nr. 196/22.09.2020.
(2) Amplasamentul în suprafață de 424 mp teren situat în strada Bogdan Dragoș, nr. 187G se va pune la dispoziția Comisiei de aplicare a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în
perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989.

Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija Secretarului general al municipiului Roman.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

George-Dragoș BARCĂ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU