HCL nr. 090 din 18.04.2019

0
HCL nr. 090 din 18.04.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 90 din 18.04.2019

privind îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul H.C.L. nr. 171/2018

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinand expunerea de motive nr. 7439 din 11.04.2019 înaintată de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialiate nr. 7440 din 11.04.2019 întocmit de către Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizul favorabil nr. 34 din 18.04.2019 al Comisiei pentru urbanism si amenajarea teritoriului, avizul favorabil nr. 90 din 18.04.2019 al Comisiei juridice, avizul favorabil nr. 7935 din 18.04.2019 dat de către Secretarul Municipiului Roman;

În În temeiul art. 36, alin. (2), lit „c”, alin. (3), lit. „c” și alin. (5), lit. „b”, ale art. 45, alin. (1), precum şi ale art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul H.C.L. nr. 171/2018, care va avea următorul conținut:
Art. 1. Se accepta promisiunea de donatie autentificata nr. 441/10.04.2017 la Biroul Individual Notarial „Tănase Adrian Alin” făcută de ZEN BUILD DEVELOPMENT S.R.L. cu privire la terenul intravilan în suprafața de 640 m.p. situat în municipiul Roman, b-dul Nicolae Balcescu, jud. Neamt, identificat cu nr. Cadastral 59312, intabulat în CF a municipiului Roman sub același numar, în vederea realizarii obiectivului de investitii „Sens giratoriu la intersecția b-dului Nicolae Balcescu cu artera Roman Vest”.”

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 171/2018 rămân neschimbate.

Art. 3 Hotărârea se va comunica potrivit legii prin grija secretarului municipiului persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ioana Roxana IORGA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU