HCL nr. 090 din 28.04.2022

0
HCL nr. 090 din 28.04.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Nr. 90 din 28.04.2022
privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând proiectul de hotărâre nr. 19675 din 17.03.2022 și referatul de aprobare înregistrat sub nr. 20713 din 21.03.2022 inițiate de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum si raportul de specialitate nr. 26132 din 11.04.2022 întocmit de către Direcţia Impozite şi Taxe Locale;

Văzând avizul de legalitate nr. 28833 din 20.04.2022 al Secretarului general al municipiului Roman avizul favorabil nr. 56 din 26.04.2022 al comisiei pentru buget – finanţe, precum şi avizul favorabil nr. 101 din 26.04.2022 al comisiei juridice;

Luând în considerare prevederile art. 9, pct. (3) din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasburg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Având în vedere prevederile :

  • art. 5, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
  • art. 491 și art. 493, alin (7), din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. b) şi alin. (4), lit. c), art. 139, alin. (3), art. 140 şi art. 196 alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. Se aprobă indexarea impozitelor și taxelor locale, care constau intr-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, cât și limitele amenzilor pentru anul 2023, cu rata inflației de 5,1 %, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

ART. 2. (1) Prezenta hotărâre se comunică prefectului judeţului Neamţ în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija Secretarului general al municipiului Roman.
(2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul autorităţilor administraţiei publice locale, cât şi prin site–ul oficial al Primăriei Municipiului Roman:  www.primariaroman.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Ștefan-Ionuț GÂRBEA

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 13
Nr. total al aleșilor locali prezenți 19 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 6
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0