HCL nr. 091 din 28.04.2022

0
HCL nr. 091 din 28.04.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Nr. 91 din 28.04.2022
privind aprobarea rectificării bugetului local
pe anul 2022

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;

Examinând proiectul de hotărâre nr. 27851 din 18.04.2022 și referatul de aprobare nr. 27852 din 18.04.2022 iniţiate de către dnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, referatul de aprobare nr. 29018 din 18.04.2022 inițiat de către dnii George Alexandru Bălan, Ionuț-Liviu Ciocoiu, Radu-Cătălin Curpăn, Iulia Havrici Tomșa, Dragoș-Vasile Moroșanu și George-Dragoș Barcă – consilieri locali, precum și raportul de specialitate nr. 28125 din 18.04.2022 întocmit de Direcția Economică.
Văzând avizul de legalitate nr. 28833 din 20.04.2022 al Secretarului general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 57 din 26.04.2022 al Comisiei pentru buget finanțe, precum şi avizul favorabil nr. 102 din 26.04.2022 al Comisiei juridice;
În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b” și alin. 4, lit. „a”, al art. 139, alin. 3, lit. „a”, al art. 140, alin. 1, precum şi al art. 196, alin. l, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetul local pe anul 2022, conform anexei nr. 1 – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă rectificarea listei obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul de dezvoltare al bugetului local pe anul 2022, conform anexei nr. 2 – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Direcția Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Ștefan-Ionuț GÂRBEA

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind
majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 19
Nr. total al aleșilor locali prezenți 19 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0