HCL nr. 089 din 28.04.2022

0
HCL nr. 089 din 28.04.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Nr. 89 din 28.04.2022
privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 56/29.03.2018 privind aprobarea tarifelor pentru gestionarea câinilor comunitari

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;

Examinând proiectul de hotărâre nr. 28529 din 20.04.2022 și referatul de aprobare nr. 28534 din 20.04.2022 înaintate de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum și raportul de specialitate comun nr. 28565 din 20.04.2022 întocmit de către Direcția Juridica și Administrație Publică și Direcția Economică ;

Luând în considerare referatul de aprobare nr. 1585/19.04.2022, înregistrat la Primăria Municipiului Roman sub nr. 28534 din 20.04.2022, prin care Direcția Municipal Locato Roman a solicitat actualizarea tarifului pentru serviciul de capturare și preluare câini;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 28833 din 20.04.2022 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 55 din 26.04.2022 al Comisiei pentru buget finanțe, precum și avizul favorabil nr. 99 din 26.04.2022 al Comisiei juridice;

În conformitate cu prevederile art. 19 și art. 28 din Ordonanta Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, cu modificarile si completarile ulterioare,

În temeiul art. 129, alin (2) lit.”d” si alin. (7) ale art. 139, alin. 1, ale art. 140, alin. (1), precum si ale art.196, alin.1), lit.”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ:

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea pct. (1) din anexa la H.C.L. nr. 56/29.03.2018 privind aprobarea tarifelor pentru gestionarea câinilor comunitari, care va avea următorul conținut: (1) Capturare și preluare câini – 171,56 lei;

Art. 2. Se completează anexa la H.C.L. nr. 56/29.03.2022 privind aprobarea tarifelor pentru gestionarea câinilor comunitari cu pct. (16), care va avea următorul conținut: (16 ) deplasare/transport – 2,49 lei/km.

Art. 3. Tarifele menționate la articolul 1 și articolul 2 se vor practica începând cu data de 01.05.2022.

Art. 4. Direcția Municipal Locato va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 5. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 56/29.03.2018 privind aprobarea tarifelor pentru gestionarea câinilor comunitari rămân neschimbate.

Art. 6. Prezenta hotarare se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului Municipiului Roman, Directiei Municipal Locato, persoanelor interesate și autorităților interesate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Ștefan-Ionuț GÂRBEA

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 17
Nr. total al aleșilor locali prezenți 19 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 2
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0