HCL nr. 089 din 22.04.2021

0
HCL nr. 089 din 22.04.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 89 din 22.04.2021

privind aprobarea cererilor şi repartizarea terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 18696 din 11.03.2021 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – Leonard Achiriloaei, precum şi Procesul verbal nr. 18315 din 10.03.2021 al Comisiei pentru repartizarea terenurilor pentru tineri;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 29561 din 16.04.2021 dat de către Secretarul General al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 7 din_19.04.2021 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învățământ și tineret precum și avizul favorabil nr. 98 din 19.04.2021 al comisiei juridice;

Văzând H.C.L. nr. 66 din 28.06.2010 privind aprobarea Regulamentului de soluţionare a cererilor şi repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/200 și H.C.L. nr. 78 din 28.06.2010 privind aprobarea inventarului terenurilor disponibile care pot fi atribuite în folosinţă gratuită potrivit Legii nr. 15/2003 ( Anexa I );

În temeiul prevederilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, precum şi ale Hotărârii de Guvern nr. 896/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală;

În temeiul art. 129, alin (2), lit. ,,c”; al art.139; al art.108, alin (1),lit ,,d”; al art.140, alin (1) precum şi al art.196, alin (1), lit.,,a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă soluţionarea cererilor şi repartizarea terenurilor atribuite în baza Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Punerea în aplicare a prezentei hotărâri se face prin grija Primarului municipiului Roman, pe bază de proces-verbal.

Art. 3 Hotărârea se va comunica, potrivit legii, de către Secretarulul municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

George-Dragoș BARCĂ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU