HCL nr. 089 din 18.04.2019

0
HCL nr. 089 din 18.04.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 89 din 18.04.2019

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 279/2018 privin darea în administrare a Serviciului public pentru Administrarea Cimitirelor Umane din Municipiul Roman,către Direcția Municipal Locato Roman în calitate de operator

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinand expunerea de motive nr. 7409 din 11.04.2019 iniţiată de către dl. Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 7410 din 11.04.2019 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul favorabil nr. 35 din 18.04.2019 al Comisiei pentru buget – finanțe, avizul favorabil nr. 27 din 18.04.2019 al Comisiei pentru Administraţie Publică Locală, Sport şi Turism, avizul favorabil nr. 89 din 18.04.5019 al Comisiei Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 7935 din 18.04.2019 dat de către Secretarul municipiului Roman;

Luând în considerare Referatul nr. 870/2019 înaintat de Direcția Municipal Locato ;

Având în vedere prevederile art. 1, alin. (1) și (3), ale art. 3, alin. (1), lit. m), alin. (3), ale art. 5, pt. 1, lit. g), precum și cele ale art. 11, alin. (2), lit. b) din O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;

Luând act de prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. c) și d), alin. (6), lit. a), pct. 19, ale art. 123, alin. (1) din Legea nr. 215/2001R – Legea administrației publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 şi ale art. 115 din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă modificarea anexei 2_25 din H.C.L. nr. 279/2018, confom anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă completarea anexei nr. 2_26 din H.C.L. nr. 279/2018 conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu punerea în aplicare și ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului Roman, conducerea Direcției Municipal Locato Roman și structurile specializate din cadrul aparatului de specialitate al primarului și a serviciilor publice de interes local.

Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ioana Roxana IORGA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU