HCL nr. 08 din 31.01.2018

0
HCL nr. 08 din 31.01.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 8 din 31.01.2018

Privind aprobarea vânzării unei locuințe și mandatarea S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. în vederea încheierii contractului de vânzare-cumpărare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 1243 din 22.01.2018 înaintată de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialiate nr. 1244 din 22.01.2018 întocmit de către Biroul Juridic Contencios;
Văzând avizul favorabil nr. 3 din 31.01.2018 al Comisiei pentru buge-tfinanțe, avizul favorabil nr. 8 din 31.01.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 1924 din 31.01.2018 dat de către Secretarul Municipiului Roman;
Având în vedere adresa S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. nr. 1790/28.11.2017, înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 20810/28.11.2018, prevederile art. 36, alin. (2), lit „c”, alin. (3), lit. „c” și alin. (5), lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administrația publică locală, precum și prevederile Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile
unităţilor economice sau bugetare de stat;
În temeiul art. 45, alin. (1) şi al art. 115, alin. (1), lit. „b”din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă vânzarea directă către dna Ursu Stela Corina, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. 19/22.06.2016, a imobilului situat în Roman, Aleea Tudor Vladimirescu, bl. 8, ap. 79, sc. D, et. 4, jud. Neamț, compus din două camere și dependințe, cu o suprafață utilă de 31,17 mp, CPC de 13,37 mp și cotă teren de 8,91 mp, înscris în CF a UAT Roman nr. 50177- C1-U55 cu nr. cadastral 50177-C1-U55.
Art. 2. Se aprobă Raportul de evaluare al imobilului identificat la art. 1 întocmit de dl. Ticovschi Daniel – expert autorizat ANEVAR, prin care s-a stabilit prețul de vânzare al imobilului la 34900 lei.
Art. 3. Vânzarea locuinţei identificată la art.1 din prezenta hotărâre, se va face la preţul de vânzare de 34900 lei, conform Raportului de evaluare nr. 167/08.10.2017 întocmit de dl. expert Ticovschi Daniel, cu plata preţului în rate, pe o perioadă de 10 de ani, cu o dobândă anuală de 4% și cu plata unui avans de 3490 lei, reprezentând cel puţin 10% din prețul locuinței.
Art. 4. Se acordă mandat S.C. Municipal Locato Serv S.A. Roman să îndeplinească toate formalitățile necesare vânzării imobilului menționat la art. 1 și să semneze la notar contractul de vânzare-cumpărare cu privire la acest imobil.
Art. 5. Hotărârea se va comunica potrivit legii prin grija secretarului municipiului persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Radu Cătălin CURPĂN

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU