HCL nr. 088 din 28.04.2022

0
HCL nr. 088 din 28.04.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Nr. 88 din 28.04.2022
privind modificarea H.C.L. nr. 3/09.01.2019 privind darea in administrare a unor bunuri catre Directia Municipal Locato si aprobarea unor tarife
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând proiectul de hotărâre nr. 28455 din 19.04.2022 și referatul de aprobare nr. 28456 din 19.04.2022 înaintate de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum și raportul de specialitate comun nr. 28458 din 19.04.2022 întocmit de către Direcția Juridica și Administrație Publică și Direcția Economică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 28833 din 20.04.2022 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 54 din 26.04.2022 al Comisiei pentru buget finanțe, precum și avizul favorabil nr. 98 din 26.04.2022 al Comisiei juridice;

În conformitate cu prevederile art. 19 și art. 28 din Ordonanta Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, cu modificarile si completarile ulterioare,

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. „d” si alin. (7), ale art. 139, alin. 3, lit. „h”, ale art. 140, alin. (1) si ale art. 196, alin.1), lit.”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ:

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1. Se aprobă modificarea articolului 2, alineatul 3 din H.C.L. nr. 3/08.01.2019 așa cum a fost modificat prin articolul 1 din H.C.L. nr. 46/25.02.2021, care va avea următorul conținut:
“inchiriere vidanja lei/cursa – 454 lei, la care se adaugă tariful de 4,93 lei/km pentru serviciile prestate in afara Municipiului Roman”

Art. 2. Se aprobă modificarea articolului 2, alineat 4 din H.C.L. nr. 3/08.01.2019, care va avea următorul conținut:
“ inchiriere woma – 348 lei/ora, la care se adaugă tariful de 5,65 lei/km pentru serviciile prestate in afara Municipiului Roman”.

Art. 3. Tarifele menționate la articolul 1 și articolul 2 se vor practica începând cu data de 01.05.2022.

Art. 4. Direcția Municipal Locato va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 5. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 46/25.02.2021 și H.C.L. 3/08.01.2019 raman neschimbate.

Art. 6. Prezenta hotarare se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, Directiei Municipal Locato, persoanelor și instituțiilor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Ștefan-Ionuț GÂRBEA

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 17
Nr. total al aleșilor locali prezenți 19 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 2
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0