HCL nr. 088 din 22.04.2021

0
HCL nr. 088 din 22.04.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 88 din 22.04.2021

privind aprobarea încheierii unor contracte de închiriere spații

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 25916 din 05.04.2021inițiat de domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum și raportul de specialitate nr. 26284 din 06.04.2021 întocmit de Direcția Administrativă;

Luând în considerare cererea nr. 11749/16.02.2021 formulată de către Partidului ”Libertate, Unitate și Solidaritate” – filiala Neamț, precum și cererea nr. 20969/18.03.2021 formulată de către Partidul ”Pro România” Neamț – Organizația Municipală Roman;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 29561 din 16.04.2021 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 31 din 19.04.2021 al Comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 97 din 19.04.2021 al Comisiei juridice,

Având în vedere prevederile art. 26 și art. 27 din Legea 334/2006R privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. „c”, ale art. 139, ale art.140, precum și ale art. 196, alin.1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă închirierea directă a următoarelor spații:

  1. spațiu cu suprafața totală de 25 mp, situat la parterul imobilului din strada Ștefan cel Mare, nr. 246 (Clubul Petrotub), respectiv camera nr. 6, către Partidul ”Pro România” Neamț, Organizația Municipală Roman, cu destinația de sediu organizație partid politic, pentru o perioadă de 2 ani;
  2. spațiu cu suprafața totală de 25 mp, situat la etajul imobilului din strada Ștefan cel Mare, nr. 246 (Clubul Petrotub), respectiv camera nr. 22, către Partidul ”Libertate, Unitate și Solidaritate” – Roman, cu destinația de sediu organizație partid politic, pentru o perioadă de 2 ani.

Art. 2 Se mandatează Primarul Municipiului Roman prin serviciile specializate, să încheie și să semneze acest contract, așa cum s-a aprobat prin prezenta hotărâre.

Art. 3 Pentru spațiile ce fac obiectul art.1, pct.1 și pct.2 contractele se vor încheia după obținerea acordului proprietarului spațiului, respectiv Consiliul Județean Neamț.

Art. 4 Direcția Administrativă va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului, autorităților și persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

George-Dragoș BARCĂ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU