HCL nr. 088 din 18.04.2019

0
HCL nr. 088 din 18.04.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 88 din 18.04.2019

privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinand expunerea de motive nr. 98306 din 07.03.2019 inițiată de către domnul Lucian – Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum si raportul de specialitate nr. 98307 din 07.03.2019 întocmit de către Direcţia Impozite şi Taxe Locale;

Văzând avizul favorabil nr. 34 din 18.04.2019 al comisiei pentru buget – finanţe, avizul favorabil nr. 88 din 18.04.2019 al comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 7935 din 18.04.2019 al Secretarului Municipiului Roman;

În temeiul art. 45, alin. 2, lit. „c” şi al art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001R;

Luând în considerare prevederile art. 9, pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasburg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Având în vedere prevederile :

  • art. 36, alin. 2, lit. „b” şi alin. 4, lit. „c” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001R;
  • art. 5, alin. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
  • art. 491 și art. 493, alin (7), din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă pentru anul 2020 indexarea impozitelor și taxelor locale, care constau intr-o anumită sumă în lei, cât și limitele amenzilor, cu rata inflației de 4,6 %, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 (1) Prezenta hotărâre se comunică prefectului judeţului Neamţ în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului Municipiului Roman.
(2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul autorităţilor administraţiei publice locale, cât şi prin site–ul oficial al Primăriei Municipiului Roman: www.primariaroman.ro.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ioana Roxana IORGA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU