HCL nr. 087 din 28.04.2022

0
HCL nr. 087 din 28.04.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Nr. 87 din 28.04.2022
privind aprobarea documentației de atribuire prin licitație publică a unor căsuțe de lemn cu destinația spații Comerciale

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;

Examinând proiectul de hotărâre nr. 25950 din 08.04.2022 și referatul de aprobare nr. 26226 din 11.04.2022 înaintate de către Primarul Municipiului Roman – dnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul comun de specialitate nr. 27223 din 14.04.2022 al Direcției de Urbanism și Administrarea Teritoriului;

Văzând avizul de legalitate nr. 28833 din 20.04.2022 al Secretarului General al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 22 din 26.04.2022 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, precum şi avizul favorabil nr. 97 din 26.04.2022 al Comisiei juridice;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 305 din 22.12.2021 privind aprobarea închirierii și a documentației de atribuire prin licitație publică a unor căsuțe de lemn cu destinația spații Comerciale precum și ale Hotărârii Consiliului Local nr. 68 din 30.03.2022;

În temeiul dispozițiilor H.C.L. nr. 68 din 30.03.2022 și ale art. 108, alin. (1), lit. „c”, art. 129, alin. (2), lit. “c” și alin. (6), lit. „a” şi „b”, ale art. 139, alin. (3), lit. „g”, ale art. 140, alin. (1), ale art. 196, alin. (1), lit. „a”, precum şi ale art.
332-348 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă Documentația de atribuire a contractelor de închiriere prin licitație publică a celor 6 căsuțe lemn cu destinația spații comerciale, situate în Municipiul Roman, din cadrul Complexului de Agrement Ștrand Moldova, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2. La data aprobării prezentei hotărâri, art. 2 din H.C.L. nr. 305 din 22.12.2021 precum și orice alte dispoziții contrare, se abrogă.

Art. 3. Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Comisia de evaluare a ofertelor depuse pentru închirierea imobilelor aflate în proprietatea publică/privată a Municipiului Roman și administrarea directă a Consiliului Local vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4. Secretarul General al Municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Ștefan-Ionuț GÂRBEA

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 19 Voturi „pentru” 19
Nr. total al aleșilor locali prezenți 2 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 0 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0