HCL nr. 087 din 22.04.2021

0
HCL nr. 087 din 22.04.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 87 din 22.04.2021

privind aprobarea rectificării unui titlu de proprietate

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Având în vedere prevederile art. 123 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

Luând în considerare prevederile art. 6 din H.C.L. nr. 230/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Roman, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 29561 din 16.04.2021 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 23 din 19.04.2021 al Comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism, precum şi avizul favorabil nr. 96 din 19.04.2021 al Comisiei juridice;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „a” și alin. 3, lit. „a”, al art. 139, al art. 140, alin. 1, precum şi al art. 196, alin. 1, lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se alege dnul George-Alexandru BĂLAN ca preşedinte de şedinţă pe o durată de 2 luni, respectiv lunile mai și iunie 2021.

Art. 2 Hotărârea se comunică, potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija secretarului general al municipiului.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

George-Dragoș BARCĂ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU