HCL nr. 087 din 18.04.2019

0
HCL nr. 087 din 18.04.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 87 din 18.04.2019

privind aprobarea Acordului de colaborare pentru desfășurarea evenimentului FESTIVALUL TRADIȚIONAL AL MEȘTEȘUGARILOR, în cadrul Zilelor municipiului Roman 2019, în perioada 17-19 mai 2019

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinand expunerea de motive nr. 7403 din 10.04.2019 iniţiată de Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 7404 din 10.04.2019 întocmit de către Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT;

Văzând avizul favorabil nr. 33 din 18.04.2019 al Comisiei de buget finanţe, avizul favorabil nr. 11 din 18.04.2019 al Comisiei de cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. 87 din 18.04.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 7935 din 18.04.2019 dat de Secretarul municipiului Roman.

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. „c”, „e”, alin. 7, lit. „a”, precum şi art. 45 şi 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă Acordul de colaborare dintre Municipiul Roman și S.C. VIOBETI COMIMPEX S.R.L pentru desfășurarea evenimentului FESTIVALUL TRADIȚIONAL AL MEȘTEȘUGARILOR, în cadrul Zilelor municipiului Roman 2019, în perioada 17-19 mai 2019, în Piața Roman-Vodă, conform anexei (inclusiv Anexele A și B) la prezenta hotărâre.

Art. 2 Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ioana Roxana IORGA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU