HCL nr. 086 din 18.04.2019

0
HCL nr. 086 din 18.04.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 86 din 18.04.2019

privind aprobarea Acordului de asociere pentru organizarea Forumului de arhitectură şi urbanism – MOLDOVA REPER 2030, la Roman, în data 6 iunie 2019

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinand expunerea de motive nr. 7399 din 10.04.2019 iniţiată de către dnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 7400 din 10.04.2019 întocmit de Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT;

Văzând avizul favorabil nr. 32 din 18.04.2019 al Comisiei de buget finanţe, avizul favorabil nr. 10 din 18.04.2019 al Comisiei de cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. 86 din 18.04.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 7935 din 18.04.2019 dat de Secretarul municipiului Roman.

Având în vedere prevederile art. 124 din Legea 215/2001, Legea administraţiei publice locale, dispozițiile art. 874 din Noul Cod Civil;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. „b”, „d”, alin. 4, lit. „a”, alin. 6, lit. „a”, pct. 4, precum şi art. 45 şi 115, alin. 1, lit. “b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă Acordul de asociere dintre Municipiul Roman și Ordinul Arhitecţilor din România – Filiala Bacău-Neamţ pentru organizarea Forumului de arhitectură şi urbanism – MOLDOVA REPER 2030, la Roman, în data 6 iunie 2019, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Direcţia Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ioana Roxana IORGA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU