HCL nr. 085 din 18.04.2019

0
HCL nr. 085 din 18.04.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 85 din 18.04.2019

privind aprobarea bugetului consolidat al municipiului Roman pe anul 2019 şi a listelor de investiţii finanțate din bugetul local, bugetul instituţiilor și activităților finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii și credite interne

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinand expunerea de motive nr. 7585 din 12.04.2019 iniţiată de către domnul Lucian Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman şi întocmită de către Direcţia Economică;

Văzând avizul favorabil nr. 31 din 18.04.2019 al Comisiei pentru buget finanţe, avizul favorabil nr. 85 din 18.04.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 7935 din 18.04.2019 al Secretarului Municipiului Roman;

Având în vedere prevederile art. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele ale Legii nr. 50/2019 – Legea Bugetului de Stat pe anul 2019;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. „b”, alin. 4, lit. „a”, ale art. 45, precum şi ale art. 115, alin. l, lit. ”b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă bugetul local pe anul 2019 conform anexei nr. 1 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă bugetul instituţiilor și activităților finanţate integral sau parţial din venituri proprii și subvenții, conform anexei nr. 2 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă bugetul creditelor interne, conform anexei nr. 3 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul de dezvoltare al bugetului local, conform anexei nr. 4 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii finanţate din credite interne, conform anexei nr. 5 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Se aprobă Lista de studii și proiecte finanţate din bugetul de dezvoltare al bugetului local, conform anexei nr. 6 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7 Se aprobă lista de investiţii la Spitalul Municipal de Urgenţă Roman, conform anexei nr. 7 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8 Se aprobă lista de investiţii la Direcţia Administrare Pieţe, conform anexei nr. 8 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9 Se aprobă lista de investiţii la Direcţia Municipal Locato, conform anexei nr. 9 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 10 Se aprobă Situația numărului de posturi și a fondului de salarii pentru anul 2019, conform anexei nr. 10 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 11 Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ioana Roxana IORGA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU