HCL nr. 084 din 28.04.2022

0
HCL nr. 084 din 28.04.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Nr. 84 din 28.04.2022
privind încheierea unui Protocol de colaborare cu Administrația
Națională „Apele Române” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici în
vederea realizării obiectivului de investiţii: “Amenajare zonă de promenadă
și pistă bicicliști pe digul râului Moldova”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinand proiectul de hotărâre nr. 26848 din 12.04.2022 și referatul de aprobare nr. 26845 din 12.04.2022 întocmite şi înaintate de către Primarul Municipiului Roman – Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 26969 din 13.04.2022, întocmit de către Direcţia Tehnică și de Investiții;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 28833 din 20.04.2022 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 51 din 26.04.2022 al Comisiei buget finanțe, precum și avizul favorabil nr. 94 din 26.04.2022 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată, precum și H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al  documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții financiare din fonduri publice ;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b” și „d”, alin. 4, lit. „d”, al art. 139, alin. 3, lit. ”f”, al art. 140, alin. 1, precum si al art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă încheierea unui Protocol de colaborare cu Administrația Națională „Apele Române”, administrația bazinală de apa Siret pentru utilizarea digului și a terenului aferent acestuia în vederea realizării investiției “Amenajare zonă de promenadă și pistă bicicliști pe digul râului Moldova”.

Art. 2 Se aprobă Devizul General întocmit de Beaver Water Consulting S.R.L. pentru obiectivul de investiții „Amenajare zonă de promenadă și pistă de bicicliști pe digul râului Moldova”, conform anexei, care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 3. Primarul Municipiului Roman prin serviciile de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului General al Municipiului Roman, persoanelor și autorităţilor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Ștefan-Ionuț GÂRBEA

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 16
Nr. total al aleșilor locali prezenți 19 Voturi „împotrivă” 1
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 2
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0