HCL nr. 083 din 28.04.2022

0
HCL nr. 083 din 28.04.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Nr. 83 din 28.04.2022
privind aprobarea transmiterii unor terenuri din proprietatea publică a Județului Neamț, în proprietatea publică a municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;

Examinând proiectul de hotărâre nr. 28123 din 18.04.2022 și referatul de aprobare nr. 28127 din 18.04.2022 inițiate de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 28190 din 19.04.2022 întocmit de către Direcția Juridică și Administraţie Publică Locală;

Văzând avizul de legalitate nr. 28833 din 20.04.2022 al Secretarului general al municipiului Roman, și avizul favorabil nr. 21 din 26.04.2022, al Comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 93 din 26.04.2022 al Comisiei juridice;

Având în vedere adresa cu numărul 9869 din 08.04.2022 transmisă de către Consiliul județean Neamț, referitoare la proiectul ”O nouă șansă”, prin care ni se solicită actul administrativ de returnare a unor imobile din domeniul public județean în domeniul public local;

În conformitate cu prevederile:

  • dispoziţiile art. 294, alin. 2 și alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

În temeiul art.129, alin.2 lit. „c”, art. 139, alin. 2, al art. 140, alin. 1, precum şi al art. 196, alin. 1, lit. „a” din același act normativ;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă solicitarea transmiterii din domeniul public al județului Neamț, în domeniul public al municipiului Roman, a următoarelor terenuri:

  • Teren situat în municipiul Roman, strada Cireșilor nr. 11-19 în suprafață de 1003 mp, identificat cu numărul cadastral 59345 și înscris în Cartea funciară a municipiului Roman nr. 59345, cu o valoare de inventar de 20.395,50 lei;
  • Teren situat în municipiul Roman, strada Cireșilor nr. 11-19 în suprafață de 1004 mp, identificat cu numărul cadastral 59346 și înscris în Cartea funciară a municipiului Roman nr. 59346, cu o valoare de inventar de 20.415,83 lei;

Art. 2. În baza prezentei, Biroul evidență patrimoniu și asociații de proprietari va proceda la actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Roman și va întocmi protocolul de predareprimire.
Art. 3. Serviciul Impozite și Taxe Persoane Juridice din cadrul D.I.T.L. și Direcția Economică, vor proceda la înscrierea bunurilor în evidențele fiscale și contabile.
Art. 4. Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Ștefan-Ionuț GÂRBEA

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 19
Nr. total al aleșilor locali prezenți 19 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0