HCL nr. 083 din 31.03.2021

0
HCL nr. 083 din 31.03.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 83 din 31.03.2021

privind modificarea H.C.L. 70/2013

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 23172 din 25.03.2021 înaintat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum și raportul de specialitate nr. 23211 din 25.03.2021 întocmit de către Direcția Juridica și Administrație Publică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 23326 din 25.03.2021 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 29 din 29.03.2021 al Comisiei pentru urbanism și amenajarea teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 92 din 30.03.2021 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale și ale O.U.G. nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, precum și ale H.C.L. nr. 104/14.11.2005 privind reglementarea situației arhivei fostului S.C. GOSCOM S.A. Roman;

În conformitate cu prevederile art. 1810 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, ale art. 129, alin. (2), lit. „c” și alin. (6), lit. „b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul art. 139 , ale art. 140, alin .(1), precum si ale art. 196, alin. 1, lit.”a” din același act normativ:

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 70/2013 privind prelungirea unor contracte de închiriere și concesiune, care va avea următorul cuprins:
Art. 1 „Se aprobă prelungirea anuală, prin act adiţional, a contractelor de închiriere având ca obiect terenuri proprietate privată a Municipiului Roman, contracte ce au fost încheiate în baza hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Roman prin care s-au aprobat respectivele închiririeri. ”

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 70/2013 rămân neschimbate.

Art. 3 Prezenta hotarare se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului Municipiului Roman, instituțiilor și persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

George-Dragoș BARCĂ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU