HCL nr. 082 din 31.03.2021

0
HCL nr. 082 din 31.03.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 82 din 31.03.2021

privind aprobarea rectificării unui contractde vânzare – cumpărare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 22455 din 23.03.2021 inițiat de către dnul. Leonard Achiriloaei – primarul municipiului Roman, precum și raportul de specialitate nr. 23001 din 25.03.2021 întocmit de Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 23326 din 25.03.2021 dat de secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 6 din 29.03.2021 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învățământ și tineret, precum și avizul favorabil nr. 91 din 30.03.2021 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale și ale O.U.G. nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, precum și ale H.C.L. nr. 104/14.11.2005 privind reglementarea situației arhivei fostului S.C. GOSCOM S.A. Roman;

Luând în considerare adresa transmisă de Direcția Municipal Locato, înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 21751/22.03.2021;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (14), ale art. 139, alin. 1, ale art. 140 alin. (1), precum și cele ale art. 196, alin. (1), lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul contractului de vânzare – cumpărare nr. 7468/1.04.1992 încheiat între RAGLT Roman și dnii Grigoraș Toader și Ana, ce are ca obiect apartamentul nr. 38, situat în blocul 12, etajul IV, scara C din str. R. Mușat, mun. Roman, jud. Neamț, în sensul înscrierii corecte a numelui cumpărătorilor, respectiv Grigoraș Teodor și Ana în loc de Grigoraș Toader și Ana, cum greșit s-a menționat.

Art. 2 Primarul prin serviciile de specialitate și Direcția Municipal Locato va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului, autorităților și persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

George-Dragoș BARCĂ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU