HCL nr. 084 din 31.03.2021

0
HCL nr. 084 din 31.03.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 84 din 31.03.2021

privind acordarea unor facilități fiscale

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 23732 din 26.03.2021 întocmit şi înaintat de către dnul Leonard Achiriloaei – primarul municipiului Roman, precum și raportul de specialitate comun nr. 23917 din 29.03.2021 întocmit şi înaintat de către Direcția Juridică și Administrație Publică și Direcția Economică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 24005 din 29.03.2021 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 39 din 29. 03.2021 al Comisiei pentru buget-finanțe, avizul favorabil nr. 93 din 30.03.2021 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 394/2020 privind instituirea stării de alertă pe întreg teritoriul României, precum și Hotărârile ulterioare ale Guvernului prin care aceasta a fost prelungită în mod succesiv;

În temeiul art. 139, art. 140 și art. 196, alin. (1), lit. ”a”, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă scutirea, în perioada 01.04.2021 – 31.12.2021, de la plata a taxei pentru ocuparea domeniului public cu terase, a agenților economici care își desfășoară activitatea în această perioadă.

Art. 2 Secretarul general al municipiului Roman va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

George-Dragoș BARCĂ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU