HCL nr. 082 din 28.04.2022

0
HCL nr. 082 din 28.04.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Nr. 82 din 28.04.2022
privind schimbarea destinației și transmiterea în folosință gratuită temporară
a unui imobil către Spitalul de Psihiatrie ”Sfântul Nicolae” Roman
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând proiectul de hotărâre nr. 26275 din 11.04.2022 și referatul de aprobare nr. 26961 din 13.04.2022 înaintate de către Primarul Municipiului Roman – domnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 27234 din 14.04.2022 al Direcției Juridice și Administrație Publică;

Luând în considerare adresa nr. 13557/09.06.2021 înaintată de către Consiliul Județean Neamț și adresele nr. 3478/25.08.2021, nr. 855/28.02.2022 și nr. 1201/18.03.2022, înaintate de Spitalul de Psihiatrie ”Sf. Nicolae” Roman;

Văzând avizul de legalitate nr. 28833 din 20.04.2022 al Secretarului General al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 20 din 26.04.2022 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 92 din 26.04.2022 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 271 din 11.11.2021 pentru modificarea și completarea art. 112 din legea educației naționale nr. 1/2011, ale Hotărârii de Guvern nr. 266 din 23.02.2022, precum și ale art. 285, art. 287, lit. (b), art. 297, lit. (d), art. 349 – 351 din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare și ale art. 874, alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „c” și alin. (6), lit. „a”, al art. 139, alin. (3), lit. „g”, al art. 140, precum şi al art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E 

Art. 1. Se aprobă schimbarea temporară a destinației imobilului din strada Ștefan cel Mare nr. 274 compus din teren în suprafață de 800 mp identificat cu N.C. 59884 și clădire cu regim de înălțime P+3, suprafață construită de 725 mp, suprafață desfășurată 2900 mp, identificat cu N.C. 59884-C1, din cămin în unitate sanitară.

Art. 2. (1). Se aprobă transmiterea în folosință gratuită temporară, către Spitalul de Psihiatrie ”Sf. Nicolae ” Roman – instituție publică în subordinea Consiliului Județean
Neamț, a imobilului descris la art. 1, imobil care aparține domeniului public al municipiului Roman, în administrarea Liceului cu Program Sportiv, cu valoare de inventar de 5.643.680 lei, în vederea relocării activității medicale a Spitalului de Psihiatrie ”Sf. Nicolae ” Roman.
(2) Transmiterea imobilului identificat la art. 1 se va face pe perioadă determinată, respectiv 24 luni, pe durata executării lucrărilor de reabilitare a clădirii Spitalului de pe str. Ion Nanu nr. 4, cu posibilitatea prelungirii duratei, în cazul prelungirii termenului de execuție a lucrărilor de reabilitare, cu respectarea destinației acestuia.

Art. 3. Predarea-primirea bunurilor menționate la art. 1 se va realiza pe baza unui protocol de predare-primire între municipiul Roman, Liceul cu Program Sportiv și Spitalul de  Psihiatrie ”Sfântul Nicolae” Roman, protocol care se va încheia în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art. 4. Beneficiarul dreptului de folosință gratuită are următoarele obligații:

  1. să asigure resursele financiare necesare întreținerii și funcționării bunului, potrivit destinației sale și să intervină ori de câte ori se impune, în ceea ce privește lucrările de reparații;
  2. să folosească bunul potrivit destinaţiei în vederea căreia i-a fost acordată folosinţa gratuită;
  3. să prezinte, anual, proprietarului, rapoarte privind activitatea de utilitate publică desfăşurată, gradul de implementare la nivelul colectivităţii, precum şi prognoze şi strategii pentru perioada următoare;
  4. să permită accesul proprietarului pentru efectuarea controlului asupra bunurilor;
  5. să nu modifice bunul, în parte ori în integralitatea lui;
  6. la încetarea folosinţei gratuite, să restituie bunul în stare de folosință, şi liber de orice sarcini.
  7. Folosinţa dobândită în baza prezentei hotărâri nu poate fi transmisă, nici oneros şi nici cu titlu gratuit, unei alte persoane.
  8. Titularul dreptului de folosinţă gratuită are obligaţia de a informa proprietarul cu privire la orice tulburare adusă dreptului de proprietate publică, precum şi la existenţa unor cauze sau iminenţa producerii unor evenimente de natură să conducă la imposibilitatea exploatării bunului.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Roman prin Direcția Juridică și Administrație Publică şi Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului.

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija Secretarului general al municipiului Roman.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Ștefan-Ionuț GÂRBEA

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 19
Nr. total al aleșilor locali prezenți 19 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0