HCL nr. 081 din 28.04.2022

  0
  138

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  HOTĂRÂRE

  Nr. 81 din 28.04.2022
  privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor teritoriale din Municipiul Roman, județul Neamț

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;

  Examinând proiectul de hotărâre nr. 26275 din 11.04.2022 și referatul de aprobare nr. 26390 din 11.04.2022 iniţiate de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 26549 din 12.04.2022 întocmit de către Serviciul Situaţii de Urgenţă, SSM şi Protectie Civila;

  Văzând avizul de legalitate nr. 28833 din 20.04.2022 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 20 din 26.04.2022 al comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism, precum și avizul favorabil nr. 91 din 26.04.2022 al comisiei juridice;

  Având în vedere prevederile art. 4, alin. 1, art. 13, lit. „a” şi art. 14, lit. „a” din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cele ale Legii nr.481/2004 privind protecţia civilă, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele ale O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă cu modificările şi completările ulterioare;

  Având în vedere dispozitiile art. 129, alin. 2, lit. „d” și alin. 7, lit. „h” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

  În temeiul dispozitiilor art. 139, alin. 1, ale art. 140, alin. 1, precum și ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din același act normativ;

  HOTĂRĂŞTE:

  Art. 1. Se aprobă Planul de analiză şi acoperire a riscurilor teritoriale întocmit de către Serviciul Situaţii de Urgenţă, SSM, Protectie Civilă, conform anexei la prezenta hotărâre.

  Art. 2. Planul de analiză şi acoperire a riscurilor se actualizează anual de către Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă.

  Art. 3. Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență va lua toate măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

  Art. 4. Secretarul general Municipiului Roman va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri institutiilor şi persoanelor interesate.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
  Consilier,
  Ștefan-Ionuț GÂRBEA

  CONTRASEMNEAZĂ,
  Secretarul general al Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU

  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind
  majoritatea de voturi.
  Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 19
  Nr. total al aleșilor locali prezenți 19 Voturi „împotrivă” 0
  Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 0
  Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0