HCL nr. 082 din 18.04.2019

0
HCL nr. 082 din 18.04.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 82 din 18.04.2019

privind aprobarea transmiterii unor terenuri din proprietatea publică a Municipiului Roman în proprietatea publică a Județului Neamț

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinand expunerea de motive nr. 7344 din 10.04.2019 înaintată de către Primarul municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 7345 din 10.04.2019 al Direcţiei urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizul favorabil nr. 32 din 18.04.2019 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 82 din 18.04.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 7935 din 18.04.2019 dat de către Secretarul municipiului Roman;

Luând act de Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 42 din 27.02.2019;

În temeiul prevederilor Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică;
În temeiul art. 36, alin. 2, lit. „c” și lit. „d”, ale art. 45, alin. 2, lit. „c”, precum şi cele ale art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă transmiterea din domeniul public al municipiului Roman în domeniul public al județului Neamț, în vederea realizării unui proiect de interes public județean, respectiv construirea a patru case de tip familial si doua centre de zi de recuperare, destinate copiilor cu dizabilităţi, a terenurilor din anexa nr. 1 la prezenta hotărare.

Art. 2 În condițiile în care în termen de 3 ani nu se realizează proiectul propus de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, terenul revine în proprietatea publică a Municipiului Roman.

Art. 3 Primarul Municipiului Roman, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei.

Art. 4 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ioana Roxana IORGA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU