HCL nr. 081 din 18.04.2019

0
HCL nr. 081 din 18.04.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 81 din 18.04.2019

pentru aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul privat în domeniul public al municipiului Roman şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Roman, judeţul Neamţ atestat prin H.G. nr. 1356/2001 (anexa nr. 3) cu modificările şi completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinand expunerea de motive nr. 7342 din 10.04.2019 întocmită şi înaintată de către dl. Lucian-Ovidiu Micu-Primarul Municipiului Roman precum şi raportul de specialitate nr. 7343 din 10.04.2019 întocmit de către Direcţia de urbanism şi amenajarea teritoriului;

Văzând avizul favorabil nr. 31 din 18.04.2019 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 81 din 18.04.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 7935 din 18.04.2019 al Secretarului municipiului Roman;

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietatea publică, precum şi cele ale H.G. nr. 548/1999 cu privire la aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;

În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit.”c”, ale art. 45, alin. 1 precum şi cele ale art. 115, alin 1, lit „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Roman a terenurilor prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă completarea „inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Roman, conform anexei nr. 2 care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 3 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri pozițiile 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 45, 46, 47, 56, 57 și 58 din anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 78 din 16.07.2010 și pozitiile 2, 3, 4, 5 și 13 din anexa la H.C.L. nr. 35 din 26.02.2015.

Art. 4 Direcţia Economică va proceda la radierea bunurilor din evidenţele mijloacelor fixe.

Art. 5 Compartimentul Gestiune şi Valorificare Patrimoniu Imobiliar va întreprinde demersurile necesare efectuării operaţiunilor de modificare in evidentele cartii funciare.

Art. 6 Serviciul Impozite și Taxe Persoane Juridice din cadrul D.I.T.L. va proceda la radierea bunurilor din evidențele fiscale.

Art. 7 Secretarul municipiului Roman va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate şi va întreprinde demersurile necesare promovării, prin intermediul Consiliului judeţean Neamţ, a proiectului de hotărâre de Guvern vizând completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1356/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ioana Roxana IORGA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU