HCL nr. 083 din 18.04.2019

0
HCL nr. 083 din 18.04.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 83 din 18.04.2019

privind aprobarea rectificării unui titlu de proprietate

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinand expunerea de motive nr. 7280 din 09.04.2019 iniţiată de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 7281 din 09.04.2019 întocmit de Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul favorabil nr. 33 din 18.04.2019 al Comisiei pentru urbanism și amenajarea teritoriului, avizul favorabil nr. 83 din 18.04.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 7935 din 18.04.2019 dat de Secretarul municipiului Roman.

Având în vedere dispozițiile sentinței civile nr. 3311/21.12.2018 pronunțată de Judecătoria Roman în dosarul nr. 3044/291/2018;

În temeiul prevederilor art. 45, precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. “b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă rectificarea titlului de proprietate nr. 12.001/02.11.1977 emis de Comitetul Executiv al Consiliului Popular al municipiului Roman, în sensul menționării numelui de familie ca fiind „Moldovanu” în loc de „Moldoveanu”.

Art. 2 Primarul municipiului Roman, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ioana Roxana IORGA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU