HCL nr. 080 din 28.04.2022

  0
  201

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  HOTĂRÂRE

  Nr. 80 din 28.04.2022
  privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare
  al aparatului de specialitate al primarului municipiului Roman şi
  al serviciilor publice de interes local fără personalitate juridică
  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Având în vedere :

  • proiectul de hotãrâre nr. 27243/2022 și referatul de aprobare nr. 27244/2022 iniţiate de către Primarul municipiului Roman – domnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 27614/2022 întocmit de Serviciul Resurse Umane, Salarizare;
  • avizul de legalitate nr. 28833 din 20.04.2022 dat de Secretarul general al municipiului Roman, avizul nefavorabil nr. 18 din 26.04.2022 al comisiei pentru administrație publică locală, sport şi turism, precum și avizul favorabil nr. 89 din 26.04.2022 al comisiei juridice;
  • prevederile art. 129, alin. (2), lit. „a” şi alin. (3), lit. „c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

  În temeiul art. 139, alin. (1), al art. 140, precum și al art. 196, alin. 1, lit. „a” din același act normative;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate şi al serviciilor publice de interes local fără personalitate juridică, conform anexei la prezenta hotărâre.

  Art. 2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 180 din 19.08.2021 se abrogă.

  Art. 3 Primarul municipiului Roman prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  Art. 4 Hotărârea se comunică, potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija secretarului general al municipiului.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
  Consilier,
  Ștefan-Ionuț GÂRBEA

  CONTRASEMNEAZĂ,
  Secretarul general al Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU

  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
  Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 10
  Nr. total al aleșilor locali prezenți 19 Voturi „împotrivă” 7
  Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 2
  Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0