HCL nr. 080 din 28.04.2022

0
HCL nr. 080 din 28.04.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Nr. 80 din 28.04.2022
privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare
al aparatului de specialitate al primarului municipiului Roman şi
al serviciilor publice de interes local fără personalitate juridică
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Având în vedere :

  • proiectul de hotãrâre nr. 27243/2022 și referatul de aprobare nr. 27244/2022 iniţiate de către Primarul municipiului Roman – domnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 27614/2022 întocmit de Serviciul Resurse Umane, Salarizare;
  • avizul de legalitate nr. 28833 din 20.04.2022 dat de Secretarul general al municipiului Roman, avizul nefavorabil nr. 18 din 26.04.2022 al comisiei pentru administrație publică locală, sport şi turism, precum și avizul favorabil nr. 89 din 26.04.2022 al comisiei juridice;
  • prevederile art. 129, alin. (2), lit. „a” şi alin. (3), lit. „c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 139, alin. (1), al art. 140, precum și al art. 196, alin. 1, lit. „a” din același act normative;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate şi al serviciilor publice de interes local fără personalitate juridică, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 180 din 19.08.2021 se abrogă.

Art. 3 Primarul municipiului Roman prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Hotărârea se comunică, potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija secretarului general al municipiului.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Ștefan-Ionuț GÂRBEA

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 10
Nr. total al aleșilor locali prezenți 19 Voturi „împotrivă” 7
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 2
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0