HCL nr. 080 din 31.03.2021

0
HCL nr. 080 din 31.03.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 80 din 31.03.2021

privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a spaţiilor comerciale proprietate publică şi privată a Municipiului Roman, cu drept de administrare de către Direcţia Administrare Pieţe

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 22595 din 24.03.2021 înaintat de către dnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 22599 din 24.03.2021 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul de legalitate nr. 23326 din 25.03.2021 al Secretarului general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 28 din 29.03.2021 al Comisiei pentru urbanism si amenajarea teritoriului, avizul favorabil nr. 89 din 30.03.2021 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;

Luând în considerare prevederile art. 333-344, ale art. 108, alin. 1, lit. „c”, art. 129, alin. (2), lit. „c” și alin. 6, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi prevederile H.C.L. a municipiului Roman cu nr. 144 din 30.07.2020;

În temeiul art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum și ale art. 196, alin. 1, lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă închirierea, prin licitaţie publică, pe o perioadă de cinci ani, cu posibilitatea de prelungire a contractelor pe o perioadă de cinci ani, a spațiilor comerciale prevăzute în anexa nr. 1 și în Planul de situație – anexele 1.1., 1.2., 1.3, 1.4 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Documentația de atribuire pentru închirierea spațiilor menționate la art. 1, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre, și se împuternicește Directorul Direcției Administrare Piețe, prin serviciile specializate, să organizeze procedura de licitație și să semneze contractele de închiriere.

Art. 3 Se desemnează reprezentantul Consiliului Local Roman în comisia de evaluare a ofertelor depuse pentru închirierea spațiilor aflate în proprietatea
publică/privată a municipiului Roman și administrate de Direcția Administrare Piețe:

  1. Membru supleant: Radu-Constantin SAMSON – consilier local;

Art. 4 Se aprobă prelungirea actualelor contracte de închiriere până la finalizarea procedurii de licitație și încheierea contractelor atribuite.

Art. 5 Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităților și persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

George-Dragoș BARCĂ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU