HCL nr. 079 din 31.03.2021

0
HCL nr. 079 din 31.03.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 79 din 31.03.2021

privind aprobarea încheierii unui contract de vânzare-cumpărare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 21567 din 19.03.2021 iniţiat de către dnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate comun nr. 21734 din 22.03.2021 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică și Direcția Economică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 23326 din 25.03.2021 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 37 din 29.03.2021 al Comisiei pentru buget finanțe, precum și avizul favorabil nr. 88 din 30.03.2021 al Comisiei Juridice;

Luând în considerare adresa nr. 156/18.03.2021, înregistrată la Primăria municipiului Roman cu nr. 21289/18.03.2021, emisă de CEC Bank;

Având în vedere prevederile art. 863, lit.”a” și art. 1666 din Legea nr. 287/2009 – Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 29, alin. (1), lit. ”a” din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, modificată și completată;

Luând în considerare și prevederile art. 140, alin. (1) și (3), ale art. 154, alin. (1), ale art. 196, alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197, alin. (1), precum și ale art. 243, alin. (1), lit. ”a” și ”b” din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ;

În baza dispozițiilor art. 129, alin. (1) și alin. (14) din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă încheierea contractului de vânzare cumpărare cu privire la imobilul adjudecat în urma participării la licitația publică din data de 15.02.2021 organizată de CEC Bank, imobil situat în municipiul Roman, str. Ștefan cel Mare, bl. 6, construit în anul 1989, având o suprafață construită desfășurată (Scd)- 425,45 mp, suprafață utilă (Su)- 358,14 mp înscris în CF a municipiului Roman nr. 50414-C1-U9, având nr. cadastral 50414-C1-U9, compus din:

  • Parter- casa scării având suprafața utilă de 13,97 mp;
  • Demisol- spațiu relații clienți zi zonă angajați, birou, bucătărie, grup sanitar, tezaur, sală de ședințe, trei încăperi arhivă, trei holuri și casa scării, având suprafața utilă de 344,17mp.

Art. 2 (1) Se aprobă plata prețului în cuantum de 195.000 de euro (în scutire de TVA), conform ofertei depuse de municipiul Roman în cadrul licitației deschisă fără preselecție organizată de CEC BANK S.A. la data de 15.02.2021 pentru achiziționarea imobilului identificat la art. 1. Suma va fi exprimată în euro în cuprinsul contractului de vânzare cumpărare, cu menționarea contravalorii în lei, la cursul BNR din data încheierii contractului.
(2) Cheltuielile pentru încheierea contractului de vânzare cumpărare al imobilului menționat la art. 1 urmează a fi suportate de municipiul Roman.

Art. 3 Se împuternicește Primarul municipiului Roman să semneze contractul de vânzare cumpărare al imobilului identificat la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 4 Bunul menționat la art. 1 se va înscrie în lista de investiții pentru anul 2021, iar plata efectivă a prețului se va face după aprobarea bugetului local.

Art. 5 După încheierea contractului de vânzare cumpărare, bunul se va înscrie în inventarul bunurilor aparținând domeniului privat al municipiului Roman.

Art. 6 Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Roman a imobilului situat în municipiul Roman, str. Ștefan cel Mare, bl. 6, construit în anul 1989, având o suprafață construită desfășurată (Scd)- 425,45 mp, suprafață utilă (Su)- 358,14 mp înscris în CF a municipiului Roman nr. 50414-C1-U9, având nr. cadastral 50414-C1-U9, compus din:

  • Parter- casa scării având suprafața utilă de 13,97 mp;
  • Demisol- spațiu relații clienți zi zonă angajați, birou, bucătărie, grup sanitar, tezaur, sală de ședințe, trei încăperi arhivă, trei holuri și casa scării, având suprafața utilă de 344,17mp.

Art. 7 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului general al municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

George-Dragoș BARCĂ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU