HCL nr. 079 din 28.04.2022

0
HCL nr. 079 din 28.04.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Nr. 79 din 28.04.2022
privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate fără personalitate juridică
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;

Având în vedere prevederile:

  • proiectul de hotãrâre nr. 27241/2022 și referatul de aprobare nr. 27242/2022 inițiate de către Primarul municipiului Roman – domnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 27609/2022 întocmit de Serviciul Resurse Umane, Salarizare;
  • avizul de legalitate nr. 28833 din 20.04.2022 dat de Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 50 din 26.04.2022 al comisiei pentru buget-finanţe, precum şi avizul favorabil nr. 88 din 26.04.2022 al comisiei juridice;
  • avizul favorabil nr. 3492001/27993/2022 al Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date București;
  • prevederile art. 129, alin. (2), lit. „a” şi alin. (3), lit. „c”, ale art. 405 și ale art. 540 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 139, alin. (1), al art. 140, precum și al art. 196, alin. 1, lit. „a” din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă funcţiile publice, organigrama și statele de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate fără personalitate juridică, conform anexelor nr. 1 și nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă prevederile H.C.L. nr. 179 din 19.08.2021, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 3. Primarul municipiului Roman prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4. Hotărârea se comunică, potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija secretarului general al municipiului.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Ștefan-Ionuț GÂRBEA

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale
privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 10
Nr. total al aleșilor locali prezenți 19 Voturi „împotrivă” 6
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 3
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0