HCL nr. 07 din 31.01.2018

0
HCL nr. 07 din 31.01.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 7 din 31.01.2018

privind aprobarea concesionării unor terenuri

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 1314 din 22.01.2018 înaintată de Primarul Municipiului Roman, precum şi Raportul nr. 1315 din 22.01.2018 al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;
Văzând avizul favorabil nr. 3 din 31.01.2018 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 7 din 31.01.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 1924 din 31.01.2018 al Secretarului municipiului;
Având în vedere prevederile art. 2, alin. 2 şi ale art. 13 şi 15 din Legea nr. 50/1991R modificată şi completată, ale art. 39, ale art. 48, alin. 3, ale art. 56, alin. 1 şi al anexei 1 la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit. “c” și alin. 5, lit. „a” şi „b”, ale art. 45, precum și ale art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Aprobă Studiile de oportunitate nr. 108, 1161, 1292, 1208 și 168 din 22.01.2018 privind concesionarea unor terenuri pentru construcţii, elaborate de Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului.
Art. 2. Aprobă concesionarea directă a terenurilor pentru construcţii înscrise în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Documentaţia de atribuire se va elabora în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 42/31.03.2014.
Art. 4. Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului va duce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri.
Art. 5. Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Radu Cătălin CURPĂN

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU