HCL nr. 078 din 28.04.2022

0
HCL nr. 078 din 28.04.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Nr. 78 din 28.04.2022
privind încheierea unui Acord de colaborare
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând proiectul de hotărâre nr. 27421 din 14.04.2022 și referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. 27578 din 14.04.2022 iniţiate de Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate comun nr. 27599 din 15.04.2022 întocmit de Direcția Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 28833 din 20.04.2022 dat de Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 49 din 26.04.2022 al Comisiei pentru buget-finanţe, avizul favorabil nr. 9 din 26.04.2022 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, precum şi avizul favorabil nr. 86 din 26.04.2022 al Comisiei juridice;

Examinând adresa nr. 18/14.04.2022 și înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 27295/14.04.2022, înaintată de S.C. VIOBETI COMPIMPEX S.R.L. București;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „e”, ale alin. (7), lit. „d”, lit. „e” și lit. „f”, alin. (9), lit. „a”, ale art. 154 alin. (6), ale art. 155, alin (1), lit. „d” coroborat cu alin. (5), lit. „c”, precum și ale art. 139, alin. 3, lit. „f”, art. 140 și ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă încheierea Acordului de colaborare între Municipiul Roman și S.C. VIOBETI COMIMPEX S.R.L. București pentru desfășurarea evenimentului Festivalul Tradițional al Meșteșugarilor, în cadrul Zilelor municipiului Roman 2022, în perioada 20-22 mai 2022, în Piața Roman-Vodă, conform anexei (inclusiv Anexele A, B și C) la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se mandatează Primarul municipiului Roman, prin serviciile specializate, să încheie și să semneze în numele și pentru Municipiul Roman, Acordul de colaborare cu S.C. VIOBETI COMIMPEX S.R.L. București, așa cum a fost aprobat prin prezenta hotărâre.

Art. 3. Direcţia Economică va proceda la modificarea bugetului cu sumele necesare cheltuielilor cuprinse în Acordul de colaborare sus-menţionat.

Art. 4. Direcţia Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Ștefan-Ionuț GÂRBEA

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 16
Nr. total al aleșilor locali prezenți 19 Voturi „împotrivă” 1
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 2
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0