HCL nr. 077 din 28.04.2022

0
HCL nr. 077 din 28.04.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Nr. 77 din 28.04.2022
privind modificarea H.C.L. nr. 128 din 26.06.2020 cu privire la aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile externe/interne în baza garanțiilor proprii, în valoare de până la 8.500.000 euro, sau echivalentul în lei

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;

Examinând proiectul de hotărâre nr. 27833 din 18.04.2022 și referatul de aprobare nr. 28042 din 18.04.2022 înaintate de către Primarul Municipiului Roman – domnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 27862 din 18.04.2022 al Direcției Economice;

Văzând avizul de legalitate nr. 28833 din 20.04.2022 al Secretarului general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 48 din_26.04.2022 al Comisiei pentru buget finante, precum și avizul favorabil nr. 85 din 26.04.2022 al Comisiei juridice;

Având în vedere:

  • prevederile art. 20, alin. (1), lit.”f” si art. 61, alin. (1) – (3), art. 63 alin. (1), (2), (4), (43) si (8) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Hotararea Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenta si functionarea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • art. 29, alin. 1, lit. (f) din Legea achizitiilor publice nr. 98/2016;
  • art. 9 pct. 8 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997;
  • art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • art. 1166 si următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau conventii;

În temeiul prevederilor art. 129, alin (2), si alin. (4), lit. b), art. 136, alin. (1) si alin. (2), art. 139, alin. (3), lit. b), art. 140, alin. (1), art. 155, alin. (1), lit. c) si alin. (4), lit. d), art. 196, alin. (1), lit. a) si art. 197 din O.U.G. nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ;
Constatând necesitatea de a optimiza serviciul datoriei publice locale, precum si de a asigura resursele financiare pentru realizarea investitiilor publice de interes local,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se modifică articolul 1 din H.C.L. nr. 128 din 26.06.2020 care va avea următorul cuprins: “Se aprobă contractarea a unei/unor finanţări rambursabile externe/interne în valoare de pana la 8.500.000 euro, sau echivalentul in lei, in baza garanțiilor proprii, cu o maturitate de pana la 20 ani, din care o perioada de tragere si gratie de pana la 4 ani”.

Art. 2. Se aprobă modificarea anexei la H.C.L. nr. 128 din 26.06.2020 conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 3. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 128 din 26.06.2020 rămân neschimbate.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul Municipiului Roman.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului municipiului, în termenul prevăzut de lege, primarului municipiului Roman şi prefectului judeţului Neamt şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe pagina de internet  www.primariaroman.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Ștefan-Ionuț GÂRBEA

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 13
Nr. total al aleșilor locali prezenți 19 Voturi „împotrivă” 3
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 3
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0