HCL nr. 077 din 31.03.2021

0
HCL nr. 077 din 31.03.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 77 din 31.03.2021

privind preluarea Complexului Sportiv și de Agrement Moldova în administrarea Consiliului Local Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 23051 din 25.03.2021 înaintat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 23056 din 25.03.2021 întocmit și înaintat de către Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 23326 din 25.03.2021 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman avizul favorabil nr. 35 din 29.03.2021 al Comisiei pentru buget-finanțe, precum şi avizul favorabil nr. 86 din 30.03.2021 al Comisiei juridice;

Luând în considerare:

  • Decizia nr. 14/2019 a Curții de Conturi a României – Camera de Conturi Neamț, rămasă definitivă la data de 24.02.2121;
  • prevederile art. 173 din Legea nr. 53/2003 (r) Codul muncii , coroborate cu prevederile art. 32, alin. (1) și (2) din Legea-cadru Nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
  • dispozițiile Legii nr. 94/1992 privind Curtea de Conturi;
  • dispozițiile art. 1609 si urmatoarele din Codul Civil;

În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. 2, lit. ”d” şi alin. 7, lit. ”f”, ale art. 139, alin. 1, ale art. 140, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă încetarea dreptului de administrare al Clubului Sportiv Municipal Roman asupra Complexului Sportiv și de Agrement „Moldova”, obiectiv situat in mun. Roman, str. Vasile Lupu, nr. 60, înscris în Cartea Funciară a municipiului Roman sub nr. 59105, începând cu data de 01.05.2021.

Art. 2 Se aprobă preluarea în administrarea Consiliului Local al municipiului Roman a obiectivului identificat la art. 1, începând cu data de 01.05.2021.

Art. 3 Se aprobă preluarea, prin protocol, a bunurilor imobile, teren și construcții din acest complex, precum și a tuturor bunurilor mobile, obiecte de inventar și mijloace fixe aferente activității acestuia.

Art. 4 Se aprobă novarea tuturor contractelor aflate în derulare aferente desfășurării activității acestui complex, precum și preluarea in stadiul in care se afla, a procedurilor de achiziție publica demarate anterior datei de 01.05.2021.

Art. 5 Se aprobă transferul personalului contractual angajat al structurii ”Serviciul Complex Sportiv și de Agrement Moldova”, din cadrul Clubului Sportiv Municipal, în cadrul Direcției Servicii Edilitare din cadrul Aparatului de Specialitate a Primarului, denumită ”Serviciul Complex Agrement Ștrand Moldova”, începând cu data de 01.05.2021.

Art. 6 (1) Primarul municipiului Roman, prin serviciile de specialitate și Club Sportiv Municipal Roman vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
(2) Persoanele desemnate de Primarul Municipiului Roman și de conducerea Clubului Sportiv Municipal Roman, vor demara și efectua toate operațiunile administrative sau fiscale, necesare preluarii activitații, începand cu data adoptarii prezentei hotarari.

Art. 7 Se împuternicește Primarul municipiului Roman să nominalizeze, prin Dispoziției, membrii Comisiei de preluare a obiectivului identificat la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 8 Secretarul general al Municipiului Roman va asigura, conform legii, comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

George-Dragoș BARCĂ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU