HCL nr. 076 din 27.03.2019

0
HCL nr. 076 din 27.03.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 76 din 27.03.2019

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor a municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Având în vedere :

  • expunerea de motive nr. 100838 din 06.03.2019 iniţiată de către Primarul municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 100839 din 06.03.2019 întocmit de către Direcţia Locală pentru Evidenţa Persoanelor Roman;
  • avizul favorabil nr. 25 din 27.03.2019 al comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism, avizul favorabil nr. 76 din 27.03.2019 al comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 6245 din 27.03.2019 dat de Secretarul municipiului Roman;
  • avizul favorabil nr. 3518115 din 15.03.2019 al Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti;
  • avizul favorabil nr. 30899/2018 înregistrat la primăria Roman sub nr. 11913/2018 privind stabilirea functiilor publice din cadrul primariei municipiului Roman, emis de catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici;
  • prevederile art. 36, alin.2, lit. ”a” şi alin. 3, lit. ”b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

În temeiul art. 45, alin. 1 şi al art. 115, alin. 1, lit. „b” din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor Roman (inclusiv organigrama – anexa nr. 1 şi statul de funcţii şi numărul de posturi – anexa nr. 2), conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L. Roman nr. 269 din 22.12.2017 se abrogă.

Art. 3 Primarul municipiului Roman prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Hotărârea se comunică, potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija secretarului municipiului.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ioana Roxana IORGA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU